Nabídka služeb

Občanské právo

 • právní porady a posuzování konkrétních věcí včetně sepisu potřebných podání
 • zpracování občanskoprávních smluv včetně smluv o prodeji, koupi a směně nemovitostí až po podání smluv do katastru nemovitostí
 • zastupování klientů v občanskoprávních věcech před soudy a dalšími orgány
 • řešení pohledávek klientů až po exekuční řízení
 • zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí
   

Obchodní právo

 • zakládání, změny a převody vybraných obchodních společností a podání k obchodnímu rejstříku
 • obchodní smlouvy a vymáhání nároků z nich vyplývajících včetně vymáhání pohledávek, uznání závazku, zasílání upomínek, poradenství a zastupování ve věcech reklamace zboží a služeb
 • směnečné právo, sepisování směnek, vymáhání směnečných nároků prostřednictvím soudu
 • zastupování klientů v řízení před soudy


Trestní právo (a přestupkové právo)

 • právní porady a posuzování konkrétních věcí včetně sepisu potřebných podání
 • obhajoby v trestních věcech od počátku trestního řízení až po jeho ukončení, a to jak na základě plné moci, tak na základě ustanovení soudem
 • zastupování poškozených v trestním řízení


Pracovní právo

 • jen základní poradenství, složitější věci předáváme smluvnímu kolegovi


Rodinné právo

 • právní porady a posuzování konkrétních věcí včetně sepisu potřebných podání
 • návrhy na úpravu poměrů nezletilých dětí
 • zpracování všech podkladů pro rozvod manželství na základě dohody účastníků i v případech kdy je rozvod manželství řešen jako věc sporná
 • zpracování vypořádání majetku – společného jmění manželů
 • řešení uplatnění výživného, změn výživného i jeho vymáhání
 • jednání v těchto věcech jménem klienta s protistranou nebo jejím právním zástupcem
 • zastupování ve všech těchto věcech před soudy


Správní právo

 • právní porady a posuzování konkrétních věcí včetně sepisu potřebných podání
 • zastupování ve správním řízení před správními orgány
   (přestupkové řízení)
 • zpracování opravných prostředků ve správním řízení
 • zpracování správních žalob a zastupování před soudy ve správním soudnictví


Dědické právo

 • sepsání dědické smlouvy
 • poradenství při projednávání a sepisování dohod mezi dědici
 • sepsání listiny o vydědění
 • nabývání dědictví
 • dodatečné projednání dědictví
 • ochrana oprávněného dědice
 • zastupování dědiců i věřitelů v dědických sporech soudních i mimosoudních – podávání žalob, vyjádření k žalobám, odvolání a jiné úkony v rámci dědického řízení
 • sepsání darovací smlouvy


Advokátní úschovy 

 • úschovy finančních prostředků v souvislosti s prodejem a koupí nemovitostí
 • úschovy listin
 • jsme advokátní kancelář s dvacetiletými zkušenostmi s úschovami
 • spolupráce s bankovními institucemi (speciální účty, úschovy v bankovních sejfech)
 • nižší náklady oproti notářské úschově
 • detailně upravená písemná smlouva o úschově
 • mlčenlivost
 • odpovědnost
 • pojištění v miliónech