Odměna za služby


  • dohodou klienta a advokáta (tzn. smluvní odměna)
  • vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů – tzv. advokátní tarif, určuje nejen sazby odměny, ale i způsob úhrady výdajů vynaložených advokátem při poskytování právní služby (tzn.mimosmluvní odměna)


Dohoda o odměně advokáta a klienta se řídí především náročností věci, složitostí případu a hodnotou věci. Např. sepsání smlouvy jsou vždy minim dva úkony, a je-li kupříkladu za úkon 3000,-Kč, pak se jedná o 6000,-Kč + ke každému úkonu přísluší tzv.rež.paušál 300,-kč, celkem tedy 6600,-Kč. U vyšších hodnot předmětu úkonu (např. nemovitosti) odměnu snižujeme na sjednanou úroveň.

Vzhledem k distančnímu výkonu služeb účtuje naše kancelář při poradách a konzultacích (telefonicky, mailem ) hodinovou sazbu minim. 1500,-Kč v jednotkách 0,1 hodiny. Nejmenší účtovatelnou jednotkou je tak 6 minut.   Při vyúčtování časové odměny vždy po skončení případu, ve kterém byly klientovi právní služby poskytnuty, zasíláme na vyžádání společně s vyúčtováním i přehled poskytnutých právních služeb. 

Zálohy jsou standardně vybírány jako jistota budoucí úhrady právních služeb klientem.  Záloha se hradí převodem na bankovní účet kanceláře. K zálohovým platbám je na vyžádání vystavován účetní doklad, který ovšem není daňovým dokladem. Záloha není příjmem kanceláře, ale přijatým depozitem ke krytí budoucí pohledávky vzniklých poskytnutím právních služeb. Teprve při vystavení řádné faktury (daňového dokladu) se záloha započtením stává příjmem advokátní kanceláře. 

Výdaje vynaložené advokátem se hradí podle skutečně vynaložených a vyúčtovaných výdajů anebo tzv. režijním paušálem dle vyhl.č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který činí 300,-Kč za jeden úkon právní služby.

Advokát je dále oprávněn účtovat i náhradu za promeškaný čas, např. za dobu cesty k soudu a zpět, která činí 100,- Kč za každou započatou půlhodinu, a to opět podle vyhl.177/1996 Sb. pokud nebylo dohodnuto jinak.

Provádíme i advokátní úschovy, u částky do 3 mil.Kč odměna činí 3500,-Kč,u částky 3-7 mil. činí 4700,-Kč u částky od 7 do 10 mil. činí 6000,-Kč.  Rozdíl spočívá ve výši pojistného, jež musí advokát u vyšších částek platit také vyšší.  Úschovy jsou pojištěny až do výše 15 mil.Kč.

Nejsme plátci DPH !  Nepřijímáme hotovost.

AK RŠimonka